La Prehistòria

  

La Prehistòria és l’etapa de la història que enganxa des de l’aparició de l’ésser humà (fa uns 2.500.000 anys) fins a l’aparició dels primers documents escrits (cap al 3.000 a C.).

La Prehistòria es divideix en dues grans etapes.  Els noms d’aquestes etapes fan referència a la tècnica utilitzada pels éssers humans per treballar la pedra:

– El Paleolític o edat de la pedra tallada (2.500.000 a. C. – 10.000 a. C.). És el període més gran de la vida de l’home a la Terra. Aquesta etapa se subdividien en:

Qué es Prehistoria? » Su Definición y Significado [2021]
Cromlec

Imatge: https://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2020/02/Prehistoria-1.jpg

        Paleolític Inferior (inici al 2.500.000 abans de Crist).

        Paleolític Mitjà  (inici al 180.000 abans de Crist).

        Paleolític Superior (inici al 40.000 abans de Crist).

–  El Neolític o edat de la pedra polida (9.000 abans de crist. – 3.000 abans de Crist).

Entre les dues etapes, els historiadors han determinat una època intermèdia que designen amb el nom de Mesolític o Epipaleolític(10.000 abans de Crist. – 7.000 abans de Crist.) i coincident amb una època de canvi climàtic: la retirada dels gels després de l’última glaciació. Aquesta cronologia és aproximada i canvia considerablement d’unes zones a unes altres.

L’etapa final de la Prehistòria, cap al 3.000 abans de Crist. Coincideix amb el descobriment de la metal·lúrgia com a tècnica per treballar els metalls.  Aquesta etapa rep el nom d’Edat dels Metalls.